Tietoja seurasta

Muurolan metsästäjät ry on vuonna 1958 perustettu, kaakon kulmalla Miehikkälän kunnassa, Muurolan kylässä toimiva metsästysseura.

Jäseniä seuralla on n. 80 ja metsästysmaita vuokrattuna n. 3500 hehtaaria.

JOHTOKUNTA JA YHTEYSTIEDOT

Puheenjohtaja
Mikko Suoknuuti
puh. 050-370 9243
keijo.93 (a) hotmail.com

Sihteeri
Jenna Kallinen
Riiheläntie 50, 49760 Suur-Miehikkälä
puh. 0400-774 134
muurolan.metsastajat (a) gmail.com

Johtokunnan muut jäsenet
Janne Suoknuuti, Veli-Matti Pekkanen, Marko Pekkanen, Toni Suoknuuti, Veli-Matti Heininen

Rahastonhoitaja
Jenni Leppänen

SEURAN SÄÄNNÖT

Nimi: Muurolan Metsastäjät ry
Kotipaikka: Miehikkälä
Rekisterinumero: 75.676
Merkitty rekisteriin: 28.04.1959
Jäljennös annettu: 15.08.2019

1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, PERUSTAMISAIKA, KIELI, JÄSENLIITTO JA PIIRI
Yhdistyksen nimi: Muurolan Metsästäjät ry
Kotipaikka: Miehikkälä
Perustettu: 1958
Kieli: Suomi
Rekisterinumero: 75.676
Seura voi olla Suomen Metsästäjäliiton Kymen piirin jäsen. Piirin jäsenenä seura noudattaa
piirin sääntöjä ja määräyksiä.

2 SEURAN TARKOITUS
Seuran tarkoituksena on harjoittaa
1) järkiperäistä metsästystä kestävän käytön periaatteita noudattaen;
2) riistanhoito- ja luonnonsuojelutoimintaa;
3) metsästysampumaurheilua;
4) kenneltoimintaa, ja
5) edistää turvallista ja eettistä metsästystä.

3 SEURAN TOIMINTAMUODOT
Tarkoitustaan seura toteuttaa
1) hankkimalla käyttöönsä metsästys- ja riistanhoitoalueita;
2) suorittamalla riistanhoitotyötä;
3) valvomalla metsästys- ja riistanhoitoalueillaan tapahtuvaa metsästystä;
4) seuraamalla toimialueensa riistatilannetta;
5) huolehtimalla luonnonsuojeluun liittyvistä käytännön toimista;
6) kouluttamalla jäseniään: ja tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia tutustua toimintaan;
7) metsästys- ja urheiluammunnan suoritus- ja kilpailutilaisuuksia;
8) opastamalla turvalliseen ja eeftiseen metsästykseen sekä metsästystaitojen harjoitteluun;
9) edistämällä metsästyskoira- ja koetoimintaa ja
10) seura voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

4 SEURAN JÄSENET
Seuran Jäsenmuotoja ovat:
1) Varsinainen jäsen;
3) Kunniapuheenjohtaja ja
4) Kunniajäsen.

Seuran varsinaiseksi tai koejäseneksi seuran johtokunta voi hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran ja sen kattojärjestöjen sääntöjä ja päätöksiä.

Koejäsenyys kestää enintään 2 vuotta, minkä ajan kuluessa seuran johtokunnan on päätettävä koejäsenen hyväksymisestä seuran varsinaiseksi jäseneksi tai hylkäämisestä.
Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa.

Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

5 JÄSENEN VELVOITTEET JA MAKSUT
Jäsen on velvollinen noudattamaan metsästystä harjoittaessaan ja muussa toiminnassaan seuran sääntöjä ja päätöksiä sekä suorittamaan seuraan liittyessään liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun sekä muut mahdolliset maksut, joiden suuruuden seuran vuosikokous vuosittain määrää. Lisäksi jäsen on velvollinen noudattamaan toiminnassaan hyviä metsästystapoja sekä edistämään metsästysseuratoiminnalle tarkoituksenmukaista yhteishenkeä.

Jäsen on velvollinen vuokraamaan seuran alueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeuden seuran käyttöön.

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan muuttuneet yhteystietonsa seuran sihteerille kolmen (3) kuukauden sisällä niiden muuttumisesta.

Koejäseneltä ei peritä liittymismaksua, eikä hänellä ole äänioikeutta. Muutoin koejäsenellä on samat oikeudet ja velvollisuudet kun varsinaisellakin jäsenellä paitsi, että koejäsen voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen valvonnassa.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet ovat vapautetutjäsenmaksuista.

Jäsen on velvollinen ylläpitämään saalistilastoa ja ilmoittamaan saaliinsa vuosittain seuran kokouksen päättämällä tavalla.

6 SEURASTA EROAMINEN
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti seuran johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoillamalla siitä seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

7 SEURASTA EROTTAMINEN JA MUUT KURINPITORANGAISTUKSET
Seuran kokous voi erottaa jäsenen, joka
1) laiminlyö näissä säännöissä mainittujen maksujen suorittamisen;
2) toimii seuran sääntöjen tai hyvien metsästäjätapojen vastaisesti;
3) rikkoo metsästystä koskevia lakeja, asetuksia tai määräyksiä;
4) toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti;
5) toimillaan vahingoittaa seuran toimintaa tai
6) pidättäytyy ilman hyväksyttävää syytä vuokraamasta seuran metsästysalueen sisällä tai alueeseen liittyvien omistamiensa maiden metsästysoikeulla seuralle tai rajoittaa niillä metsästämistä koskemaan riistalajeja, joita kuitenkin itse seuran vuokramailla metsästää. Seuran johtokunta voi erottamisen sijasta määrätä jäsenelle maksimissaan kaksi vuotta kestävän määräaikaisen eroifamisen, maksimissaan vuoden kestävän määräaikaisen metsästyskiellon tai antaa varoituksen.

Seuran kokous voi katsoa jäsenen eronneeksi seurasta, jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmena (3) perättäisenä vuonna.
Ennen päätöksentekoa asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, jollei erollamisen syynä ole näissä säännöissä mainittujen maksujen maksamatta jättäminen.
Eroava tai erotettu jäsen on velvollinen suorittamaan ennen jäsensuhteensa lakkaamista hänelle kuuluvat maksut, eikä hänellä ole oikeutta saada mitään seuran kiinteästä tai irtaimesta omaisuudesta.

8 SEURAN VARSINAISET JA YLIMÄÄRÄISET KOKOUKSET
Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja kesäkokous kesä-syyskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on saatettava jäsenten tietoon vähintään 7 päivää ennen kokousta
1) sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
2) kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
3) sähköisesti tekstiviestillä tai sähköpostilla.

9 VUOSIKOKOUSASIAT
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
2) Todetaan kokouksen laillisuus,
3) Hyväksytään työjärjestys,
4) Esitetään seuran toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto edelliseltä vuodelta ja päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5) Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille,
6) Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali,
7) Toimitetaan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle,
8) Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toimintavuodelle,
9) Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta varten, sekä päätetään metsästysammunnan harjoittelusta,
10) Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta sekä muista maksuista,
1 1) Päätetään seuran johtokunnan jäsenten sekä toimihenkilöiden kulukorvauksista,
12) Vahvistetaan alkaneen vuoden tulo- ja menoarvio,
13) Käsitellään mahdolliset seuran jäsenten erottamistapaukset,
14) Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin,
15) Käsitellään muut johtokunnan tai seuran jäsenten johtokunnalle vähintään kolme viikkoa ennen kokousta esittämät ja kokouskutsussa mainitut asiat,
16) Päätetään esityksistä yhdistyksille ja järjestöille, joihin seura kuuluu ja
17) Keskustellaan muista mahdollisista esille tulevista asioista, joista ei kuitenkaan voida tehdä päätöstä.

10 KESÄKOKOUSASIAT
Kesäkokouksessa päätetään seuran metsästysjärjestelyistä. Kokouksessa hyväksytään seuran käytössä olevat metsästyssäännöt ja valitaan metsästyksenjohtajat. Kokouksessa voidaan tehdä päätöksiä myös muista kokouskutsussa mainituista asioista.

11 SEURAN YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS
Seuran ylimääräinen kokous on pidettävä, kun seuran kokous niin päättää tai johtokunta katsoo siihen olevan aihetta taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.
Jälkimmäisessä tapauksessa vaatimus kokouksen pitämisestä on esitettävä kirjallisesti seuran johtokunnalle. Ylimääräinen kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Kokouskutsusta on voimassa, mitä sääntöjen 8 §:ssä on määrätty.

12 PÖYTÄKIRJAN PITÄMINEN
Seuran, sen johtokunnan, toimikuntien, jaostojen ja valiokuntien kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä valittujen tarkastajien on tarkastettava seuran kokousten pöytäkirjat.

13 SEURAN PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS
Seuran päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten sattuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa. Jokaisella liillymismaksun ja kokoukseen mennessä erääntyvän jäsenmaksunsa maksaneella jäsenellä koejäseniä lukuun ottamatta on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

Sääntöjen muuttamisesta, seuran purkamisesta tai seuran omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa seuran päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

14 SEURAN TILI- JA TOIMINTAVUOSI
Seuran tili ja toimintavuosi on kalenterivuosi, Johtokunnan tulee luovuttaa tilit ja tilinpäätös toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on annettava lausuntonsa johtokunnalle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

15 SEURAN JOHTOKUNTA JA SEN EROVUOROISUUS
Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa vuosikokouksen valitsema johtokunta. Johtokuntaan kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kuusi (6) jäsentä. Johtokunnan jäsenistä on vuosittain erovuorossa puolet.

Jos jäsen kesken toimikauttaan estyy tehtävänsä hoitamisesta, seuran kokous valitsee hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi.

Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varapuheenjohtajan sekä lisäksi sihteerin ja rahastonhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, milloin nämä katsovat kokouksen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä sitä kirjallisesti heitä vaatii.

16 PÄÄTÖSVALTAISUUS
Johtokunta on päätösvaltainen silloin, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on saapuvilla.

17 SEURAN NIMENKIRJOITTAJAT
Seuran nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kukin erikseen.

18 JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄT
Johtokunnan tehtävänä on erityisesti
1) toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnat toteutetaan suunnitelmien mukaisesti;
2) olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti;
3) suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa sen tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti;
4) vahvistaa tehtävänjako keskuudessaan sekä valita tarvittavat toimikunnat, valiokunnat, jaostotja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä;
5) vastata seuraa ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta;
6) vastata jäsenliittojen ja piirien sääntöjen ja ohjeiden seuralle asettamista velvoitteista;
7) nimetä edustajat yhdistyksien ja järjestöjen kokouksiin, joihin seura kuuluu, ellei seuran vuosikokous ole asiasta jo päättänyt;
8) vastata seuran kokousten antamista velvoitteista;
9) pitää seuran jäsenluetteloa ja siitä henkilötieto- ja rekisteriselostetta:
10) hyväksyä seuran uudet varsinaiset ja koejäsenet;
11) hoitaa huolellisesti seuran taloutta ja omaisuutta;
12) hoitaa seuran tiedotustoimintaa;
13) valita sekä tarvittaessa erottaa seuran toimihenkilöt:
14) päättää seuran ansiomerkkien ja huomionosoitusten myöntämisestä, tehdä esityksiä muista huomionosoituksista sekä pitää luetteloa annetuista ansiomerkeistä ja huomionosoituksista;
15) tehdä metsästysvuokra- ja muut metsästysalueiden käyttöä koskevat sopimukset
16) päättää seuran sisäisistä kurinpitotoimista 7S:n mukaisesti ja
17) ryhtyä kaikkiin toimenpiteisiin, jota seuran etu vaatii.

19 SEURAN METSÄSTYSSAANNÖT JA HIRVIELÄINTEN JAHTISÄÄNNÖT
Seuran yleiset metsästyssäännöt ja hirvieläinten jahtisäännötja näihin tehtävät muutokset vahvistetaan seuran kokouksissa.

20 SEURAN VAROJEN JA ARKISTON SIIRTO SEURAN PURKAUTUESSA
Jos seura puretaan, käytetään sen varat kokouksen päätöksen mukaisesti johonkin seuran toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Seuran tullessa lakkautetuksi, käytetään varat samaan tarkoitukseen.

Seuran arkisto siirretään Suomen Metsästysmuseo -Finlands Jaktmuseum ry:lle.

Seuran purkautumisesta on tehtävä ilmoitus yhdistysrekisteriviranomaisten lisäksi seuran kattojärjestöille.

21 MUUTA
Muutoin noudatetaan, mitä yhdistyslaissa on säädetty.