Pöytäkirjat

 

Muurolan Metsästäjät ry

Johtokunnan kokous

Aika 15.3.2020 klo 15.46        

Paikka: Metsästysmaja

Läsnä: Kalle Suoknuuti (pj.), Toni Suoknuuti, Marko Pekkanen, Veli-Matti Heininen, Janne Suoknuuti, Veli-Matti Pekkanen, Mikko Suoknuuti (sihteeri)

Poissa:

 

Kokouksen avaaminen

Johtokunnan puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.46

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Hyväksytty

 

Johtokunnan järjestäytyminen

Valittiin johtokunnan varapuheenjohtajaksi Marko Pekkanen

Seuran sihteeriksi valittiin Mikko Suoknuuti.

 

Seuran edustaminen kenneljärjestöjen kokouksissa   

Puheenjohtaja edustaa seuraa kokouksissa siihen asti, kunnes saadaan perustetuksi kenneljaosto.

 

Suurpetoyhdyshenkilö

Suurpetoyhdyshenkilö Janne Suoknuuti

 

Muut asiat  

Kenneljaostoon esitetään jäseniksi Ilpo Suoknuuti, Jenni Leppänen, Matti Ruoppa, Roosa Rouhiainen, Tanja Ihalainen.

Pidetään seuraava johtokunnan kokous 9.5. 12:00

Pidetään majatalkoot 19.4. 9:00.

Koiratarha tehdään valmiiksi. Ilmoituksessa näkyy, mitä työkaluja tarvitaan.

Siivotaan sisältä ja ulkoa

Asennetaan nylkyvajan ramppi

Asennetaan grillikotaan uusi lasi, jos löytyy leikkausvehkeet

Talkooeväät

Mitataan saunaremonttia varten budjetti, lämminvesivaraaja samaan.

 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.12.

 

 

 

Muurolan Metsästäjät ry

Vuosikokous

Aika 15.3.2020 klo 14.00

Paikka: Metsästysmaja

 

1§ Kokouksen avaaminen

Seuran puheenjohtaja avasi kokouksen kertomalla seuran historian riitatilanteista sekä nykyisestä riidasta. Seuran kunniapuheenjohtaja keskeytti puheen, ja vaati sopimista. Riitapukarit sopivat riitansa kokouksessa.

 

2§ Järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, pöytäkirjanpitäjä, pöytäkirjan tarkastajat ja äänten laskijat. Esitetty Seppo Lahtelaa ja Sami Suoknuutia. Lahtela kieltäytyy, Sami Suoknuuti valittu. Seuran sihteeriä esitetty pöytäkirjan pitäjäksi. Valittu. Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Jussi Suoknuuti ja Veli-Matti Heininen

 

3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todetaan äänimäärä. Äänivaltaisia jäseniä 25.

 

4§ Kokouksen työjärjestys

Päätetään työjärjestyksen hyväksymisestä. Hyväksytty.

 

5§ Toimintakertomus vuodelta 2019

Johtokunta esittää toimintakertomuksen vuodelta 2019. Maanvuokra-asioihin täytyy panostaa; erityisesti vuokrauslistaa ja lihanjakosysteemiä täytyy tehostaa.

 

6§ Tilinpäätös vuodelta 2019 ja toiminnantarkastajien lausunto

Johtokunta esittää tilinpäätöksen vuodelta 2019 ja toiminnantarkastajien lausunnon. Hyväksytty ja toiminnantarkastajien lausunto kuultu.

 

7§ Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen

Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja rahastonhoitajalle. Myönnetty.

 

8§ Johtokunnan puheenjohtajan valinta

Valitaan seuran johtokunnalle puheenjohtaja. Ilpoa ehdotettu ja hän kieltäytyi. Veli-Matti Pekkasta ehdotettu ja hän kieltäytyi. Sanna Pekkasta ehdotettu ja hän kieltäytyi. Kunniapuheenjohtaja mainitsi, että tulevalle puheenjohtajalle ja johtokunnalle tulee antaa työrauha. Kalle Suoknuutia esitetty metsästysseuran johtokunnan puheenjohtajaksi ja Kalle valittu.

 

9§ Johtokunnan jäsenten valinnat erovuoroisten tilalle, toiminnantarkastajien sekä heidän varahenkilöidensä valinta

Valitaan erovuoroisten johtokunnan jäsenten tilalle henkilöt. Erovuorossa Sanna Pekkanen, Risto Kannisto ja Pekka Ruoppa. Lisäksi Ville Ruoppa ilmoittanut eroavansa johtokunnasta. Toni Suoknuutia esitetty, Marko Pekkasta esitetty, Veli-Matti Heininen yhdeksi vuodeksi Ville Ruopan tilalle, Janne Suoknuutia esitetty. Johtokuntaan valittiin kahdeksi vuodeksi Toni Suoknuuti, Marko Pekkanen ja Janne Suoknuuti. Yhdeksi vuodeksi Veli-Matti Heininen

Toiminnantarkastajat ja heidän varahenkilöiden valinta. Valittu Erkki Ruoppa ja Aimo Pekkanen. Varahenkilöiksi Jarmo Ristola ja Juha Joenpolvi.

 

10§ Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Johtokunta esittää kokoukselle toimintasuunnitelman vuodelle 2020 ja keskustelu aiheesta alkaa. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

 

11§ Jäsenmaksuista, vieraskortista ja majamaksusta päättäminen

Johtokunta esittää kaudelle 2021 jäsenmaksun suuruudeksi 35€/jäsen, kokous päätti 40€/jäsen. Vapautus seuraavan kalenterivuoden jäsenmaksusta niille jäsenille, jotka vuoden aikana saalistavat minkkiä tai supikoiraa yhteensä vähintään 10 yksilöä. Sihteeri pitää kirjaa.

Vieraskorttimaksuksi esitetään 10€/vrk ja kausikortti vieraalle 80€/hlö. Pienpetojahtiin osallistuva vieras on vapautettu vieraskorttimaksusta pienpetopyynnin osalta.

Liittymismaksuksi esitetään100€/uusi jäsen. Mikäli jäsenellä on vuokrata maata vähintään 5ha, ei liittymismaksua peritä.

Majamaksuksi esitetään 5€/yö/hlö jäseniltä ja 10€/yö/hlö muilta. Majan vuokra juhlakäyttöön jäseniltä 20 €/vrk, muilta 50 €/vrk. Maksua ei peritä kylän omilta järjestöiltä.

Nylkypuolen vuokraksi esitetään ulkopuolisilta käyttäjiltä 50€/eläin.

 

12§ Talousarvio vuodelle 2020

Johtokunta esittää seuran talousarvion vuodelle 2020. Arvio +-0. Hyväksytty muutoksilla.

 

13§ Piirikokousedustajat

Johtokunta esittää, että piirikokouksissa seuraa edustaa johtokunnan puheenjohtaja. Hänen ollessaan estynyt osallistumasta, edustajan valitsee johtokunta. Seura maksaa kokousedustajien matkakulut kokouksiin. Hyväksytty

 

14§ Seuran tilin muuttaminen yritystiliksi

Seuran tili tulisi muuttaa yritystiliksi, koska nykyinen tili on henkilötili, vaikka sen kuuluisi olla yritystili. Myös koiranäyttelytili tulisi muuntaa tai sulkea. Esitetään seuran tilin muuttamista yritystiliksi. Päätetään siirtää koiranäyttelytilin käsittely kesäkokoukselle. Päätetään muuttaa seuran olemassa oleva pankkitili yritystiliksi. Laajat tilinkäyttöoikeudet metsästysseuran puheenjohtajalle (Kalle Suoknuuti) ja rahastonhoitajalle (Jenni Suoknuuti).

 

15§ Jäsenten vuosikokoukselle tekemät esitykset

Käsitellään jäsenten vuosikokoukselle tekemät mahdolliset esitykset. Seuran jäsenmaksun maksu viimeistään heinäkuun loppuun mennessä. Hyväksytty.

 

16§ Muut asiat

Käsitellään mahdolliset muut asiat. Merkitään tiedoksi.

Aimo Taipale esittää, E-SA ilmahirvirata mahdollista saada säilytykseen. Säilytyksessä olevaa rataa saa käyttää. Mikäli rata saadaan säilytykseen, päätetään sen käytöstä kesäkokouksessa.

Johtokunta valmistelee eläkeliiton metsästyslajien sm-kilpailujen järjestämisestä yhdessä Pauli Kontusen kanssa.

Majan siivoaminen olisi ajankohtaista, järjestetään keväällä siivoustalkoot.

Johtokunta ryhtyy valmistelemaan kenneljaoston perustamista.

 

17§ Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat